PoliVisu Horizon 2020 – Vizualizace intenzity dopravy

Mobilita

Projekt vizualizace intenzity dopravy je nástrojem pro koordinaci plánovaných staveb – zobrazuje zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební činností.

Jaký je cíl projektu:

Město ve spolupráci s dalšími partnery pracuje od roku 2017 na projektu vizualizace intenzity dopravy, tedy zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební činností. Cílem projektu je vytvořit webovou vizualizaci, s jejíž pomocí bude možné předpovědět dopad významných dopravních staveb na dopravní situaci ve městě. Realizací vzniká nástroj pro koordinaci plánovaných činností tak, aby nedocházelo k výraznějším komplikacím v provozu. Aplikace (jde o část určenou veřejnosti, část pro odborníky je přístupná na základě přístupových oprávnění) je k dispozici ZDE: https://intenzitadopravy.plzen.eu/ 

Jaký je přínos projektu:

Model dokáže simulovat situace v dopravě, jako například zúžení nebo uzavírky komunikací, a může tak předpovědět vliv staveb na dopravu v okolí plánovaného omezení. Intenzitu dopravy lze sledovat v libovolnou hodinu, stupně provozu jsou přehledně rozlišeny a nechybí údaje o počtu projíždějících vozidel. Vzniká aplikace, ve které občan najde důležitá dopravní omezenísleduje relevantní údaje o provozu a může tak přizpůsobit svoje zvyklosti aktuální situaci – vybrat nejlepší objízdnou trasu apod. V rovině rozhodovacího procesu, který realizují odborníci ve spolupráci s vedením města a dalšími investory, jde o nástroj, díky kterému je možné efektivněji kooperovat a nastavit harmonogram prací tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení komunikací v důsledku jednotlivých omezení silničního provozu.

 

Historie projektu:

2017

V roce 2017 vzniká aplikace Intenzita dopravy v Plzni. Tento mapový projekt vizualizuje intenzitu dopravy na území města a navazuje na projekt „Open Transport Net“ z roku 2016. Výsledkem je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzitu provozu na jednotlivých komunikacích, přičemž je zohledněno 10 hlavních uzavírek na území města v roce 2017 a 2018. Plnění dat v původní aplikaci bylo ukončeno 31. prosince 2018.

2018 – 2019

V rámci projektu PoliVisu probíhají práce na spuštění rozšířené aplikace dopravního modelování. Vylepšená verze aplikace Intenzita dopravy v Plzni zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti v místech, kde jsou umístěny dopravní detektory a vizualizuje předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek. Zobrazení vizualizací intenzit dopravy probíhá ve dvou režimech – MODEL/HISTORICKÁ.

2019

V rámci projektu PoliVisu vzniká také Mapa dopravy v Plznikterá čerpá z dat dopravních detektorů – na světelných křižovatkách ve městě je jich umístěno celkem 1000. Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy na nejdůležitějších úsecích silnic ve městě, umožňuje interaktivně analyzovat počty vozidel naměřené na 307 úsecích ulic města osazených detektory v podobě indukčních smyček. V aplikaci Mapa dopravy v Plzni je možné zobrazit informace o dopravní situaci v Plzni od 1. března 2017 až do „včerejšího“ dne. Každý ze zobrazených úseků je interaktivní a po kliknutí nabízí informace o své kapacitě, intenzitě a stupni dopravy v závislosti na vybraném dni/hodině.

2020

V posledním roce projektu PoliVisu vzniká mapová aplikace Bezpečnost dopravy v Plzni. Mapa formou tzv. heatmapy vizualizuje data o dopravních přestupcích zaznamenaných Městskou policí Plzeň od roku 2015, data o dopravních nehodách registrovaných Policií ČR v Plzni od roku 2016 a o dopravních přestupcích z úsekového měření radary od roku 2018. Kromě vizualizace dat v mapě je opět možné interaktivně analyzovat podrobné informace o dopravních přestupcích a nehodách pomocí filtrů a grafů a prezentovat tak zkoumané skutečnosti ve vzájemně propojených grafech a mapě.

2021

Přestože projekt PoliVisu skončil v roce 2020, město Plzeň nadále spolupracuje s odborníky na dalším vývoji dopravního modeláře Traffic Modeler. Na konci roku byla firmou RoadTwin dodána k testování nová verze webové aplikace s vylepšeným grafickým prostředím a především s novými funkcemi pro modelování dopravy. Odborníci v oblasti dopravy mohou nově do dopravního modelu přidávat nové úseky silnic, omezovat směry odbočení v křižovatkách a vytvářet nové generátory dopravy. Vytvořené experimenty je možné publikovat pro veřejnost, jako je tomu v případě odsouhlasených plánovaných uzavírek v Plzni (webová aplikace Intenzita dopravy v Plzni). Dokladem o významnosti projektu je vítězství Traffic Modeleru v soutěži Chytrá města 2021 v kategorii: „Projekt pro město s 50 – 200 tisíci obyvatel“, ve které porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City, mezi které patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor,

 

UPOZORNĚNÍ: Mapové vizualizace nelze spustit v prohlížeči Internet Explorer

 

Zajímavosti o projektu:

*Projekt PoliVisu je plně financován z evropského programu HORIZON 2020 zaměřeného na vědu a výzkum, přičemž úspěšnost žadatelů o získání grantu z tohoto programu nepřesahuje 10 procent.

*Plzeň je jedním ze třech zapojených pilotních měst (spolu s belgickým Gentem a francouzským Issy-les-Moulineaux), přičemž na západě Čech se odborníci soustředí na oblast dopravy, a to komplexně – od automobilové a veřejné dopravy po pěší, cyklisty nebo systém parkování. Výstupy jsou součástí konceptu Smart City Plzeň, jehož úkolem je přinášet řešení pro lepší život obyvatel západočeské metropole.

*Projekt vizualizace dopravy v Plzni získal ocenění magazínu Egovernment, a to v soutěži The Best , jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice. V kategorii „projekty měst“ získala vizualizace intenzity dopravy v Plzni první místo.

 

  • Zpřesnění modelu dopravy
  • Real time modelování dopadů plánovaných omezení provozu do dopravy
  • Mezinárodní spolupráce v rámci HORIZON 2020

Galerie


© 2018 Smart City Plzeň, design by Beneš & Michl