Jaký je cíl projektu:

Model dopravy dokáže simulovat situace v dopravě, jako například zúžení komunikací nebo uzavírky komunikací, a může tak předpovědět vliv staveb na dopravu v okolí omezení. Může sloužit pro koordinaci počtu staveb omezujících dopravu.

Jaký je přínos projektu:

V roce 2017 vznikl mapový projekt, který vizualizuje intenzitu dopravy na území města. Pro tento projekt byly vybrány velké stavební práce, jež probíhají, nebo budou probíhat na území města v letech 2017 a 2018. Výsledkem projektu je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzity dopravy 

Mapová aplikace je umístěna na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/

Mapová aplikace predikuje intenzity dopravy v konkrétním dni a hodině na základě naměřených dat o počtu automobilů a na základě naplánovaných uzavírek pro zadaný datum a čas. Stačí si v pravé části aplikace vybrat datum a čas a mapa vykreslí probíhající uzavírky a intenzity dopravy. Vývoj intenzit dopravy během dne je možné v mapě přehrát tlačítkem „Play“. Při spuštění mapové aplikace se automaticky nastaví aktuální datum a čas.

Spolu s řešiteli a dalšími partnery jsme úspěšně získali zdroje z programu HORIZON 2020 a to v rámci projektu PoliVisu

Připravované řešení pro Plzeň, je spojeno s zpřesněním dopravního modelu, získáním dat o reálném provozu ve městě (data z odporových smyček v křižovatkách – snímají online průjezdy vozidel), vizualizací provozu v reálném čase (využití pro dopravní dispečink), vytvoření modelu nad kterým bude možné v reálném čase modelovat uzavírky, omezení (na mapě se vykreslí silnice na které se přesune provoz z uzavřených/omezených tras, včetně údajů o počtu vozidel). Model bude schopen predikovat tyto informace pro konkrétní dny/hodiny, právě díky své provázanosti s datovým modelem dopravy.

Projekt je ze 100% financován z HORIZON 2020. Jen pro představu, úspěšnost žadatelů v tomto programu zaměřeném na vědu a výzkum je pod 10%. Kromě řešitelů jsou zde zapojena tři města jako budoucí uživatelé a to Plzeň, Paříž a Gent.

více www.polivisu.eu

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně

  • Zpřesnění modelu dopravy
  • Real time modelování dopadů plánovaných omezení provozu do dopravy
  • Mezinárodní spolupráce v rámci HORIZON 2020

Galerie